Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Usług Społecznych w Resku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Informacja publiczna do ponownego wykorzystania

Zasady udostępniania informacji sektora publicznego

 1.  Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:
 2. Udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego lub w portalu danych, lub         w innym systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego;

         2) przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

 1. Centrum Usług Społecznych w Resku  przekazuje informacje sektora publicznego kierując się następującymi zasadami:
 2. zasada niedyskryminacji,
 3. zasada niewyłączności,
 4. zasada nieograniczoności,
 5. zasada dostępności formatów,
 6. zasada przejrzystości procedur,
 7. zasada oferty,
 8. zasada informowania.

Warunki ponownego wykorzystywania

Organ nakłada na podmiot wnoszący obowiązki:

 1. Dotyczące obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od podmiotu zobowiązanego.
 2. Dotyczące obowiązku poinformowania o przetworzeniu informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanych.
 3. Podmiot wnoszący jest odpowiedzialny za udostępniane lub przekazywane w celu ponownego wykorzystywania informacje sektora publicznego, w szczególności za dostępność, poprawność, aktualność, kompletność lub jakość udostępnianych lub przekazywanych informacji.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek

 1. Centrum Usług Społecznych w Resku  udostępnia lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania na takich samych zasadach.
 2. Centrum Usług Społecznych w Resku  jeżeli to możliwe, udostępnia lub przekazuje informacje sektora publicznego, jako otwarte dane, w celu ponownego wykorzystywania.

Wniosek

 1. Wniosek o ponowne wykorzystywanie, zwany dalej "wnioskiem", wnosi się do podmiotu zobowiązanego        w przypadkach, gdy informacje sektora publicznego:
 1. nie są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej lub w portalu danych,
 2. są udostępniane w innym systemie teleinformatycznym niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 3. będą wykorzystywane na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone,
 4. są udostępniane lub zostały przekazane na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu   do informacji będących informacjami sektora publicznego.

 

 1. Wniosek zawiera w szczególności:
 1. nazwę podmiotu zobowiązanego,
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy  w sposób lub w formie wskazanych  we wniosku,
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania  lub przekazania,
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych,
 6. wskazanie:
 1. sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane  lub nie zostały przekazane  w inny sposób,
 2. sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ustawie,
 1. Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej.
 2. W przypadku niespełnienia wymogów formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 3. Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
 4. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku. 

Rozpatrzenie wniosku

 1. Centrum Usług Społecznych w Resku  po rozpatrzeniu wniosku, z wyjątkiem wniosku, o którym mowa w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego:
 1. przekazuje informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania,
 2. informuje o braku informacji sektora publicznego wskazanych we wniosku,
 3. informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę,
 4. składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4, informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazanie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane,
 5. odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, o której mowa w ust. 1 pkt 4, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
 1. W przypadku otrzymania sprzeciwu Centrum Usług Społecznych w Resku  , w drodze decyzji, rozstrzyga    o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub               w przypadku
 2. Centrum Usług Społecznych w Resku w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody                                   na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6. Ustawy  z dnia 11 sierpnia 2021 r.           o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Opłaty za ponowne wykorzystanie

 1. Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ponownego wykorzystywania bezpłatnie, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie..
 2. Centrum Usług Społecznych w Resku  może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 3. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób lub w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, mogących mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.
 4. Koszty mogą obejmować koszty czynności związanych z anonimizacją lub ze środkami zastosowanymi     w celu ochrony tajemnicy Centrum.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie

 1. W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 i 1491).
 2. Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat        za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.
 3. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325,      z 2020 r. poz. 2299 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54, 159 i 1598), z tym że:
 1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
 2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią  na skargę.

Prawo do sprzeciwu

 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, o której mowa w ust. 1 pkt 4 Ustawy, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
 2. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4 Ustawy, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
 3. Podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom,         o których mowa w art. 6 ustawy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Mazurek

Data wytworzenia:
17 gru 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Mazurek

Data publikacji:
17 gru 2021, godz. 07:41

Osoba aktualizująca informacje

Anna Mazurek

Data aktualizacji:
09 mar 2022, godz. 16:38